Installation Manual Index

MU Series Air Conditioners

Doc#

Rev

Rel Date

Description

2100-019

 

Sep-81

MU48 MU60

MU32A MU36A MU38A MU42A

MU36B MU42B

2100-019

A

Mar-82

MU32A MU36B MU42C

2100-019

B

Sep-82

MU32A MU36B MU42C

2100-019

D

Jan-85

MU30A MU36C MU42D

2100-019

E

May-87

MU30A MU36C MU42D

2100-019

F

May-89

MU30A MU36C MU42D

2100-019

G

Aug-89

MU30A MU36C MU42D

2100-019

H

Feb-90

MU30A MU36C MU42D

 

 

 

 

 

 

 

 

P Series Air Conditioners

Doc#

Rev

Rel Date

Description

2100-018

 

NA-00

P24A1 P30A1 P36A3 P48A2 P60A2

2100-018

A

NA-00

P24A1 P30A1 P36A4 P48A4 P60A4

2100-041

 

Sep-81

P24A1 P30A1

2100-041

A

Sep-81

P24A2

2100-041

B

Sep-81

P24A2

2100-041

C

NA-00

P24A2

 

 

 

 

2100-042

 

Sep-81

P36A4

2100-042

A

NA-00

P31A P36A4

2100-042

B

Jan-83

P31A P36A4

2100-042

C

Oct-84

P31A1 P36A5 P48A5 P60A5

2100-042

D

NA-00

P31A1 P36A5 P48A5 P60A6

2100-042

E

Feb-86

P25A P31A1 P36A5 P48A5 P60A6

2100-042

F

Apr-86

P25A P31A1 P36A5 P48A5 P60A6

2100-042

G

Mar-87

P25A P31A1 P36A5 P48A5 P60A6

2100-042

H

Jun-87

P25A P31A1 P36A5 P48A5 P60A6

2100-042

J

Nov-87

P25A P31A1 P36A5 P48A5 P60A6

2100-042

K

May-89

P25A P31A1 P36A5 P48A5 P60A6

2100-042

L

May-89

P25A P31A1 P36A5 P48A5 P60A6

2100-042

M

Sep-89

P25A P31A1 P36A5 P48A5 P60A6

2100-042

N

Jan-90

P25A1 P31A2 P36A5 P48A5 P60A6

2100-043

 

Sep-81

P48A4 P60A4

2100-043

A

NA-00

P48A4 P60A4

2100-043

B

NA-00

P48A4 P60A4

 

 

 

 

2100-116

A

Mar-87

2.0-5.0 Ton Package Air Conditioner

 

 

 

 

2100-127

 

Feb-87

P1024A1 P1030A1 P1036A1 P1045A1

2100-127

A

Jun-87

P1024A1 P1030A1 P1036A1 P1045A1

2100-127

B

May-89

P1024A1 P1030A1 P1036A1 P1045A1

2100-127

C

May-89

P1024A1 P1030A1 P1036A1 P1045A1

2100-127

D

Sep-89

P1024A1 P1030A1 P1036A1 P1045A1

2100-127

E

Feb-90

P1024A1 P1030A1 P1036A1 P1045A1

2100-127

F

Mar-95

P1024A1 P1030A1 P1036A1

 

 

 

 

2100-176

 

Jan-91

P1124A1 P1130A1 P1136A1

2100-176

A

Feb-91

P1124A1 P1130A1 P1136A1 P1142A1

2100-176

B

Apr-91

P1124A1 P1130A1 P1136A1 P1142A1

2100-176

C

Apr-94

P1124A1 P1130A1 P1136A1

2100-176

D

Aug-94

P1124A1 P1130A1 P1136A1

2100-176

E

Sep-94

P1124A1 P1130A1 P1136A1

2100-176

F

May-95

P1124A1 P1130A1 P1136A1

2100-176

G

Jun-95

P1124A1 P1130A1 P1136A1

2100-176

H

Sep-96

P1124A1 P1130A1 P1136A1

 

 

 

 

2100-323

 

Jan-98

P1124A2 P1130A2 P1136A2

2100-323

A

Jan-98

P1124A2 P1130A2 P1136A2

2100-353

C

Jan-03

P1124A2 P1130A2 P1136A2 P1142A3 P1148A2 P1060A1

2100-353

D

Mar-03

P1124A3 P1130A2 P1136A2 P1142A3 P1148A2 P1060A1

2100-353

E

Apr-04

P1124A3 P1130A2 P1136A2 P1142A3 P1148A2 P1060A1

2100-353

F

Dec-06

P1124A3 P1130A2 P1136A2 P1142A3 P1148A2 P1060A1

 

 

 

 

2100-233

 

NA-00

P1142A2 P1148A1 P1160A1

2100-233

A

Sep-96

P1142A2 P1148A1 P1160A1

2100-324

 

Jan-98

P1142A3 P1148A1 P1060A1

2100-324

A

Mar-01

P1142A3 P1148A1 P1060A1

 

 

 

 

2100-341

 

Jul-98

P1224A1 P1230A1 P1236A1

2100-341

A

Aug-98

P1224A1 P1230A1 P1236A1

2100-341

B

Mar-01

P1224A1 P1230A1 P1236A1

2100-353

 

Jul-99

P1242A1 P1248A1

2100-353

A

Mar-01

P1242A1 P1248A1

2100-353

C

Jan-03

P1224A1 P1230A1 P1236A1 P1242A1 P1248A2

2100-353

D

Mar-03

P1224A2 P1230A1 P1236A1 P1242A1 P1248A2

2100-353

E

Apr-04

P1224A2 P1230A1 P1236A1 P1242A1 P1248A2

2100-353

F

Dec-06

P1224A2 P1230A1 P1236A1 P1242A1 P1248A2

 

 

 

 

 

 

 

 

P Series Hot Gas By-Pass - Air Conditioning Units

Doc#

Rev

Rel Date

Description

2100-184

 

NA-00

P60A6-C18HD021 P72A1-C18HD021 P72A1-F14HD021

2100-184

A

NA-00

P60A6-C18HD021 P72A1-C18HD021 P72A1-F14HD021

2100-184

B

NA-00

P60A6-C18HD021 P72A1-C18HD021 P72A1-F14HD021

 

 

 

 

2100-321

 

Dec-97

P60A7-C18HD021 P72A2-C18HD021 P72A2-F14HD021

2100-321

A

Mar-99

P60A7-C18HD021 P72A2-C18HD021 P72A2-F14HD021

2100-321

B

Apr-01

P60A7-C18HD021 P72A2-C18HD021 P72A2-F14HD021

 

 

 

 

 

 

 

 

PA13 Series Air Conditioning Units R-410A (13 SEER)

Doc#

Rev

Rel Date

Description

2100-467

 

Mar-06

PA13241-A PA13301-A PA13361-A PA13421-A PA13481-A
PA13361-B PA13421-B PA13481-B PA13601-B

2100-467

A

Jun-06

PA13241-A PA13301-A PA13361-A PA13421-A PA13481-A
PA13361-B PA13421-B PA13481-B PA13601-B

2100-467

B

Jan-07

PA13241-A PA13301-A PA13361-A PA13421-A PA13481-A PA13361-B PA13421-B PA13481-B PA13601-B

2100-467

C

Apr-08

PA13241-A PA13301-A PA13361-A PA13422-A PA13482-A PA13602-A
PA13361-B PA13422-B PA13482-B PA13602-B

2100-467

D

Aug-08

PA13241-A PA13301-A PA13361-A PA13422-A PA13482-A PA13602-A
PA13361-B PA13422-B PA13482-B PA13602-B

 

 

 

 

2100-467

E

Apr-09

PA13242-A PA13302-A PA13362-A PA13422-A PA13482-A PA13602-A
PA13362-B PA13422-B PA13482-B PA13602-B

PA13422-C PA13482-C PA13602-C

2100-467

F

May-09

PA13242-A PA13302-A PA13362-A PA13422-A PA13482-A PA13602-A
PA13362-B PA13422-B PA13482-B PA13602-B

PA13422-C PA13482-C PA13602-C

2100-467

G

Jun-10

PA13242-A PA13302-A PA13362-A PA13422-A PA13482-A PA13602-A
PA13362-B PA13422-B PA13482-B PA13602-B

PA13422-C PA13482-C PA13602-C

2100-467

H

Dec-11

PA13242-A PA13302-A PA13362-A PA13422-A PA13482-A PA13602-A
PA13362-B PA13422-B PA13482-B PA13602-B

PA13422-C PA13482-C PA13602-C

2100-467

I

Apr-12

PA13242-A PA13302-A PA13362-A PA13422-A PA13482-A PA13602-A
PA13362-B PA13422-B PA13482-B PA13602-B

PA13422-C PA13482-C PA13602-C

2100-467

J

May-12

PA13242-A PA13302-A PA13362-A PA13422-A PA13482-A PA13602-A
PA13362-B PA13422-B PA13482-B PA13602-B

PA13422-C PA13482-C PA13602-C

2100-467

K

Jul-12

PA13242-A PA13302-A PA13362-A PA13422-A PA13482-A PA13602-A
PA13362-B PA13422-B PA13482-B PA13602-B

PA13422-C PA13482-C PA13602-C

 

 

 

 

 

 

 

 

PGA Series Package Gas/Electric Rooftop Air Conditioning Unit

Doc#

Rev

Rel Date

Description

2100-114

 

NA-00

PGA24, PGA30, PGA36, PGA42, PGA48, PGA60

 

 

 

 

 

 

 

 

RPMA Series Air Conditioners

Doc#

Rev

Rel Date

Description

2100-030

 

Sep-81

RPMA30 RPMA36

2100-030

A

Mar-82

RPMA30 RPMA36

2100-030

B

Oct-82

RPMA30 RPMA36

2100-030

C

Apr-85

RPMA30A RPMA36A

2100-030

D

Aug-85

RPMA30A RPMA36A

2100-030

E

Feb-87

RPMA30A RPMA36A

2100-030

F

Mar-87

RPMA30A RPMA36A

2100-030

G

May-89

RPMA30A RPMA36A

2100-030

H

Aug-89

RPMA30A RPMA36A

2100-030

I

Feb-90

RPMA30A RPMA36A

 

 

 

 

2100-108

 

Apr-85

RPMA42 RPMA48 RPMA60

2100-108

A

Feb-87

RPMA42 RPMA48 RPMA60

2100-108

B

Mar-87

RPMA42 RPMA48 RPMA60

2100-108

C

May-87

RPMA42 RPMA48 RPMA60

2100-108

D

Sep-88

RPMA42 RPMA48 RPMA60

2100-108

E

May-89

RPMA42 RPMA48 RPMA60

2100-108

F

May-89

RPMA42 RPMA48 RPMA60

2100-108

G

Oct-89

RPMA42 RPMA48 RPMA60

2100-108

H

Feb-90

RPMA42 RPMA48 RPMA60